Disclaimer

DISCLAIMER

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. PLS international BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. PLS International BV behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLS International BV.

De PLS International BV sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van PLS International BV - website.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PLS International B.V. is statutair gevestigd te Sittard en kantoorhoudende te 6136 KT Sittard aan de Nusterweg 71. Gedeponeerd op 13 september 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg onder nummer 14018844

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen PLS International B.V., hierna te noemen: “PLS” en een koper, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst hiervan door beide partijen schriftelijk is afgeweken. Alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 - OFFERTES
De door PLS gemaakte offertes zijn geldig dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3 - LEVERING
3.1 Levering geschiedt af fabriek c.q. magazijn van PLS. Het transport geschiedt voor rekening van PLS indien dit in de offerte dan wel in de prijslijst is aangegeven. Het risico van tenietgaan en/of beschadiging, diefstal etc. van de te leveren zaken tijdens het transport is echter altijd voor risico van de koper.
3.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3.3 In geval PLS ten behoeve en op verzoek van de koper een voorraad aanhoudt van een product dat specifiek is in de zin van art. 15 lid 1 van deze voorwaarden is de koper gehouden om op verzoek van PLS de voorraad af te nemen en te betalen tegen een prijs gelijk aan de laatst gehanteerde verkoopprijs indien er een termijn van één jaar verstreken is na de laatste factuurdatum;

ARTIKEL 4 - LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper PLS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn te stellen voor levering, zulks ter beoordeling aan de wederpartij, tenzij de omstandigheden zich tegen een redelijke termijn verzetten.

ARTIKEL 5 - DEELLEVERINGEN
Het is PLS toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PLS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6 - TECHNISCHE EISEN ETC.
De door PLS te leveren artikelen zijn, voorzover noodzakelijk, CE gecertificeerd en/of voldoen aan de in de offerte omschreven technische eisen binnen de gebruikelijke toleranties.

ARTIKEL 7 - GARANTIE
7.1 PLS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten volgens algemeen aanvaardbare normen gedurende een redelijke termijn.
7.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel/vervanging van de zaak, zulks ter beoordeling van PLS.
7.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: schade ten gevolge van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, schade ten gevolg van normale slijtage; overbelasting en onoordeelkundig gebruik.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De door PLS geleverde zaken blijven het eigendom van PLS tot dat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met PLS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door PLS eventueel te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een (de) koopovereenkomst(en).
8.2 Door PLS afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
8.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is PLS gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Alvorens PLS gerechtigd is om de afgeleverde zaken weg te halen of te doen halen, zal aan de wederpartij een redelijke termijn gesteld worden voor het nakomen van de verplichting, zulks ter beoordeling aan PLS.
8.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht PLS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
8.5 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering, op eerste verzoek van PLS, ter inzage te geven;
8.6 De koper verplicht zich op eerste verzoek van PLS:
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PLS op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door PLS geleverde zaken te verpanden aan PLS op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van PLS;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PLS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

ARTIKEL 9 - GEBREKEN; KLACHTEN
9.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen technische eisen.
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan PLS te melden.
9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering, schriftelijk te melden aan PLS.

ARTIKEL 10 - PROCEDURE BIJ KLACHTEN
Indien de koper meent dat sprake is van een ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefout, dan dient hij dit binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan PLS en de geleverde zaken omgaand voor zijn rekening en risico terug te zenden aan PLS.
Na ontvangst van de melding zendt PLS vervangend materiaal naar de koper. De kosten van vervangend materiaal worden op normale wijze in rekening gebracht. Mocht na onderzoek blijken dat er sprake is van een ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefout wordt de rekening voor het aanvullende materiaal en de daarmee verbandhoudende transportkosten alsnog gecrediteerd. In dat geval vergoedt PLS eveneens de transportkosten terzake van het terugzenden van materiaal, echter ten hoogste tot het bedrag dat PLS bij de heenzending aan de leverancier in rekening heeft gebracht c.q. haar door haar transporteur in rekening is gebracht.

ARTIKEL 11 - BETALING
11.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen
- door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van PLS;
- door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur aangegeven rekeningnummer ten name van PLS International BV te (6114 EZ) Susteren, Keukelsweg 4.
Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.
11.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.4 Partijen sluiten over en weer het recht op verrekening en opschorting nadrukkelijk uit (artikel 6:52 e.v. en artikel 6:127 e.v. Burgerlijk Wetboek)

ARTIKEL 12 - INCASSOKOSTEN
12.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Indien PLS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.2 De koper is jegens PLS de door PLS gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien PLS en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Iedere aansprakelijkheid van PLS is beperkt tot een bedrag van maximaal eenmaal de factuurwaarde van de levering waaruit de betreffende aansprakelijkheid voortvloeit.
13.2 PLS is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 juncto artikel 10 van deze voorwaarden.
- PLS is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLS, of haar leidinggevenden/ondergeschikten.
- PLS is, indien er sprake is van een gebrek in geleverde zaken, nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bedrijfsschade, die de koper lijdt door het gemis van apparatuur/artikelen gedurende enige tijd.
13.3 Indien ter kennis van de koper komt, dat zich met een door PLS geleverde zaak een voorval voordoet, dat leidt tot productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 185 e.v. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dient de koper hiervan per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen dat hij van het voorval kennis krijgt, per telefax of telegram bericht te geven aan PLS, onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van type van het apparaat/artikel en de omstandigheden waaronder het feit zich heeft voorgedaan.
13.4 Indien de koper nalaat aan PLS bericht te geven conform het vorige lid, heeft PLS het recht om de daadwerkelijke schade te verhalen.
13.5 De koper is, indien zich een voorval als bedoeld in het vorige lid voordoet, verplicht het gebruik van alle vergelijkbare apparatuur/artikelen (apparatuur/artikelen met hetzelfde catalogusnummer) onmiddellijk te staken en deze voor controle terug te zenden naar PLS, dan wel een naar keuze van PLS technisch deskundige in de gelegenheid te stellen ter plaatse poolshoogte te nemen, dan wel een door PLS aangewezen deskundige derde in de gelegenheid te stellen de apparaten te onderzoeken.
13.6 Indien de koper de verplichting onder 13.2 t/m 13.3 niet nakomt en er doet zich hernieuwd een voorval voor als bedoeld in artikel 13 lid 2 met een apparaat/artikel met hetzelfde catalogusnummer, dient de koper PLS tegen aanspraken van derden ter zake te vrijwaren.
13.7 Indien de koper de zaken niet voor haar bedrijfsvoering gebruikt, doch er sprake is van wederverkoop aan bedrijven of particulieren, dient de koper verkoop van zaken met hetzelfde catalogusnummer als de zaak die de schade heeft veroorzaakt onmiddellijk te staken en de afnemers, die zaken uit dezelfde serie hebben ontvangen onmiddellijk van het voorval op de hoogte te stellen en PLS tevens in de gelegenheid te stellen al het mogelijke te doen de veiligheid van de zich in voorraad bevindende producten en de reeds onder de afnemers verspreide producten te onderzoeken, conform de in het vorige lid gegeven regeling. De artikelen 13.3 en 13.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT
14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PLS zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van PLS; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van PLS; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan PLS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
14.2 PLS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming hindert, intreedt nadat PLS haar verbintenis had moeten nakomen.Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van PLS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PLS niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.3 Indien PLS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 In geval PLS in opdracht en voor rekening van koper specifieke zaken, waaronder begrepen zaken die aan specifieke modeleisen of materiaalsoorten dienen te voldoen, elders doet fabriceren en/of importeren, stelt PLS geen onderzoek in naar mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit onderzoek wordt geacht door de koper te worden verricht, voor zover de koper niet handelt in de hoedanigheid van consument. Indien PLS niettemin aangesproken wordt door derden/rechthebbenden, waaronder houders van intellectuele eigendomsrechten terzake inbreuk op deze rechten, onder welke titel dan ook, vrijwaart koper PLS onvoorwaardelijk en volledig voor deze aanspraken en is koper gehouden schade welke door PLS terzake wordt geleden aan PLS te voldoen.
15.2 Het is de koper niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend berusten bij PLS of haar leveranciers, te wijzigen, te verwijderen of te gebruiken in welke vorm dan ook, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken of om op enigerlei wijzen schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van PLS. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de verkochte zaken of een gedeelte daarvan, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.
15.3 Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van PLS, behoudt PLS zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de koper te verhalen.
Voor zoveel de koper aangegane verplichtingen jegens PLS, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt is PLS gerechtigd om goederen welke zij uit hoofde van deze verplichting onder zich houdt aan derden te verkopen of anderszins te vervreemden, in welk geval koper afstand doet van rechtsvorderingen, uit welke hoofde dan ook, hetzij jegens PLS, hetzij jegens de derde, welke voortvloeien uit haar ‘koper’ toekomende intellectuele eigendomsrechten;

ARTIKEL 16 - GESCHILBESLECHTING
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en PLS, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht.
Voorafgaande aan enige vordering in rechte zullen partijen evenwel allereerst trachten hun geschil door middel van mediation te beslechten, met dien verstande dat PLS gerechtigd is om, in geval naar haar oordeel het geschil zich niet voor mediation leent, bij enkele schriftelijke mededeling aan de koper mede te delen, dat van mediation wordt afgezien. PLS blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen PLS en de koper is Nederlands recht van toepassing volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en derhalve met uitsluiting van het Koopverdrag van Wenen of enig ander internationaal verdrag, waarbij (onder meer) de internationale handelskoop wordt geregeld en Nederland te eniger tijd part is of zal worden.

 

Algemene Garantievoorwaarden


PLS International B.V. verklaart met betrekking tot het onderdeel levering en montage lamellenwanden tegenover de opdrachtgever:

dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever of diens rechtsopvolger aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen.

Dat de garantie zal gelden:

vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in aansluiting daarop gedurende een periode van in totaal 5 jaar.

Onderstaande punten zijn uitgesloten van de garantie:

• Het indringen van of beschadigen door bouwvuil.
• Het inspuiten van producten of onderdelen van producten met andere dan daarvoor geëigende middelen.
• Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/of verwering.
• Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
• Filiforme corrosie.
• Gebreken die het gevolg zijn van kleurverschillen en/of glansverlies.
• Schade als gevolg van verf.
• Schade door of namens opdrachtgever geleverde materialen
• Schade of niet goed functioneren als gevolg van boren / beschadigen producten.
• Schade door het ondeskundig verwijderen van bouwvuil, cementresten, verf, pleisterwerk
etc.
• Mechanische beschadigingen van de laklaag van het aluminium.
• Schade als gevolg van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het
milieu.
• Alle schade als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van reinigen en onderhoud, transport en opslag, montage, mechanische belasting en/of aanlevering.
• Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden.
• Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan.
• Gebreken die het gevolg zijn van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke.
• Gebreken of schade die zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder schriftelijke
toestemming door PLS of namens de afnemer werden aangebracht.
• Geweld, natuurrampen en/of oorlogsomstandigheden.
• Alle objecten die zich binnen 1 km van de kustlijn bevinden.
• Alle gevolgschade, inbegrepen de gevolgschade die voorkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.
• Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede gevolg van of in verband met langdurige contaminatie met bouwproducten zoals kalk cement, oplosmiddelen, agressieve vloeistoffen, stof, veroorzaakt door openbaar vervoer en dergelijke.
• Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten.

Voldoen aan de financiële verplichting:
Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantievoorwaarden indien opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens PLS International B.V. heeft voldaan.

De garantie houdt in dat PLS International BV voor zijn rekening de betreffende producten opnieuw zal coaten of de coating zal repareren, met in acht name van het hieronder bepaalde in verband met de kostenregeling.

Omtrent het herstellen of opnieuw coaten zal een beslissing genomen worden in onderling overleg, doch bij gebrek aan eensgezindheid zal PLS International BV de definitieve beslissing nemen. Indien tijdens montage of installatie van de producten wordt vastgesteld dat de producten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dient de montage of installatie onmiddellijk gestaakt te worden.

Kosten van opnieuw bewerken en of reparatie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van PLS International BV. Het aandeel van PLS International BV in de kosten van het opnieuw bewerken en/of reparatie is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk wordt gemeld.

Daarbij geldt onderstaande schaal:
- 1e jaar 100%
- 2e jaar 80%
- 3e jaar 60%
- 4e jaar 40%
- 5e jaar 20%

Indien PLS International BV aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen gelegen is in de door PLS International BV van derden betrokken grondstoffen, dan zal het aandeel van PLS International BV in de kosten van opnieuw bewerken en/of repareren nimmer hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier van PLS International BV aan hem zal vergoeden.

Maximering kosten:
Het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie zal nimmer hoger zijn dan de hoogte van oorspronkelijke opdracht- /aanneemsom.

Klachten:
Een klacht met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden wordt slechts aanvaard indien deze binnen 8 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bekend wordt gemaakt.

Reparatie werkzaamheden:
Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze garantievoorwaarden geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever conform een door opdrachtnemer vast te stellen systeem.

Indien PLS International B.V. dit wenst, verschaft de opdrachtgever de mogelijkheid om onbelemmerd en op een door PLS International B.V. aan te geven tijdstip de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De opdrachtgever dient tijdens de herstelwerkzaamheden kosteloos het eventueel benodigde klim- en steigermateriaal ter beschikking te stellen.

Na reparatie blijft de oorspronkelijke garantietermijn van kracht. Er treedt aldus geen verlenging van de garantieperiode in werking.

Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.

Alle geschillen, welke ook –daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van deze garantie of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel moeten zijn, tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.

Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten.
De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak.

Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.
© 2023 PLS International BV | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer & AV